Wycena nieruchomości
Usługi w zakresie szacowania nieruchomości polegają na sporządzaniu operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości dla różnych potrzeb, między innymi do:
-ustalania ceny kupna - sprzedaży
-zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
-ustalenia masy spadków i darowizn
-aktualizacji opłat rocznych
-sprawozdań finansowych (amortyzacji środków trwałych, ustalania wartości początkowej
 środków trwałych)
-ustalania należnych opłat: planistycznych, adiacenckich
-dla potrzeb sądowych
-ustalania przysługującej rekompensaty z tytułu pozostawionego mienia poza granicami kraju
-zniesienia współwłasności.

Wyceną obejmujemy:
-nieruchomości zabudowane
-grunty niezabudowane (działki pod zabudowę)
-nieruchomości rolne (gospodarstwa rolne)
-lasy, tereny zalesione, parki
-obiekty produkcyjne i przemysłowe
-lokale mieszkalne, handlowo - usługowe
-obiekty rekreacyjne i wypoczynkowe
-oraz inne, nietypowe nieruchomości.

Wykonanie: Planfirm.pl.   © Copyright 2010 by IN-HAL. All rights reserved.