Regulamin korzystania ze strony.
Regulamin Serwisu Internetowego

1. Zasady ogólne

Serwis internetowy www.in-hal.stargard.pl prezentuje usługi świadczone przez Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami IN-HAL przy ul. Piłsudskiego 105/3 w Stargardzie w tym oferty sprzedaży, wynajmu nieruchomości.
Treść publikowanych w serwisie internetowym ofert wprowadzana jest na podstawie informacji nadesłanych przez Sprzedającego.
Za wiarygodność informacji przedstawionych ofertach umieszczonych w serwisie odpowiedzialny jest Sprzedający.
Informacje przedstawione w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny. Opis i cena nieruchomości nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami IN-HAL nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu internetowego wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych.

2. Dane osobowe

Użytkownik który wypełnił formularz kontaktowy zgłaszając nieruchomość do sprzedaży, wynajmu, oraz użytkownik który wyraził zgodę na otrzymywanie bezpłatnych informacji marketingowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną – SMS, wyraził uprzednio zgodę na przetwarzane danych osobowych przez Administratora serwisu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dn. 24.05.2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).
Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia użytkownika i jego danych z systemu serwisu internetowego jest realizowane poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres in-hal@wp.pl z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail użytkownika.
Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu portalu jest równoznaczne z usunięciem użytkownika z bazy danych Biura Wycen i Obrotu Nieruchomościami IN-HAL.
Zasady zarządzania danymi osobowymi określone są w Polityce prywatności.

3. Postanowienia końcowe

Wszelkie reklamacje dotyczące działania serwisu internetowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: in-hal@wp.pl.
Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez administratora serwisu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

4.Terminologia wykorzystana

Administrator serwisu – osoba zapewniająca prawidłowe działanie strony internetowej, mająca nadzór nad bezpieczeństwem systemu i obsługą użytkowników.
Regulamin – regulamin serwisu internetowego www.in-hal.stargard.pl
Serwis internetowy– strona internetowa www.in-hal.stargard.pl
Sprzedający – każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub podmiot, któremu odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, będąca właścicielem nieruchomości lub upoważniony pełnomocnik właściciela oferujący nieruchomość do zbycia.
Użytkownik – użytkownik serwisu internetowego www.in-hal.stargard.pl
Wykonanie: Planfirm.pl.   © Copyright 2010 by IN-HAL. All rights reserved.